Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



Pravilnici


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU


PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI


Osijek, 2012.


Fakultetsko vijeće Poljoprivrednoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temeljem članka 41. Statuta na ??. sjednici održanoj ??.??. 2012. godine pod točkom ?? dnevnog reda donijelo je, s uporištem u Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta, svoj Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti, u daljnjem tekstu: Pravilnik.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Izdavačka djelatnost Fakulteta rezultat je znanstvenog i stručnog rada njegovih djelatnika te kao takva pridonosi afirmaciji i razvitku Fakulteta, te uz bibliotečni fond predstavlja glavni dio njegove nastavne infrastrukture.

Članak 2.

Izdavačka djelatnost Fakulteta rezultat je znanstvenog i stručnog rada njegovih djelatnika i kao takva pridonosi afirmaciji i razvitku Fakulteta, te uz bibliotečni fond predstavlja glavni dio njegove nastavne infrastrukture.

Članak 3.

Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga, zbornika radova sa znanstvenih i stručnih skupova, periodičnih i drugih službenih publikacija. Fakultet izdaje navedene publikacije u vlastitoj ili tuđoj nakladi te u suradnji s drugim visokoškolskim znanstvenim i nastavnim ustanovama i poduzećima.

Članak 4.

Izdavačka djelatnost posluje u okviru Fakulteta kao obračunska jedinica s pravima obvezama pribavljanja i trošenja sredstava u skladu s važećim propisima.
Izdavačku djelatnost vodi Odbor za izdavačku djelatnost (u daljnjem tekstu: Odbor), čije članove imenuje Fakultetsko vijeće. Predsjednika Povjerenstva i njegovog zamjenika biraju članovi između sebe na konstituirajućoj sjednici.
Za praćenje i obračun sredstava zaduženo je računovodstvo Fakulteta.

II. KONKRETIZIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Članak 5.

Slijedom odrednica iz članka 3:

Udžbenik je rukopis koji obrađuje nastavno gradivo većeg dijela modula ili skupine srodnih modula, utvrđeno nastavnim planom i programom za određeni obrazovni profil. Sadržajno obuhvaća šire područje znanstvene ili stručne discipline i povezuje je sa srodnim disciplinama. Kroz udžbenik se utvrđuje način i područja primjene izloženog gradiva. Pod udžbenikom se podrazumijeva: knjiga (tiskana ili digitalna), skripta, priručnik, grafička mapa i druga literatura koja zamjenjuje udžbenik ili njegov sastavni dio, uz uvjet da su izrađeni u izravnoj vezi s odgovarajućim nastavnim programom i planom.
Knjiga (tiskana ili digitalna) je neperiodična publikacija koja obrađuje jedno znanstveno ili stručno područje, neovisno o tome kako je ono nastavnim planom sadržajno podijeljeno po modulima, ali mora obuhvatiti između 20 i 90% nastavnog gradiva jednog ili više modula.
Skripta je rukopis ograničenog trajanja do izrade tiskane knjige istog ili drugog autora. Predmetno je gradivo obrađeno u obujmu pisanog predavanja, koje omogućuje sagledavanje osnovnog sadržaja gradiva modula za koji je namijenjen. Skripta se izdaje samo jednom, a može se ponoviti ukoliko su dopunjena i proširena za više od 25% obujma i sadržaja.
Priručnik je rukopis koji obrađuje primjenu nastavnog gradiva jednog ili više modula kao zbirke zadataka, uputa za terenski i laboratorijski rad (praktikum), korištenje namjenskih programa na računalima ili rječnik pojmova i izraza.
Grafička mapa je skup crteža, slika, tablica i grafikona bez teksta, koji su neophodni za praćenje predavanja, vježbi i za izradu praktičkih zadataka i programa.

Članak 6.

Osim udžbenika definiranih u prethodnom članku, Fakultet može izdavati i sljedeće publikacije: znanstvene i stručne radove, zbornike radova i časopise, monografije, te ostale znanstvene i stručne publikacije, ukoliko se za njih ukaže potreba i posebni interes Fakulteta.
Znanstveni i stručni rad je rukopis koji ima uporište u znanstvenoistraživačkim projektima i drugim pojavnim oblicima istraživanja, a namijenjen je unapređivanju sadržaja kako recentne tako i buduće dodiplomske i poslijediplomske nastave. Stručni rad ima uporište u primjeni znanstvenih spoznaja u recentnoj praksi. Radove iz ove skupine u pravilu izdaje Fakultet, ali se tu iznimno mogu svrstati i radovi objavljeni u staleškom, tematskom, inozemnom ili domaćem časopisu, a svojim sadržajem pridonose rješavanju pitanja iz područja visokog obrazovanja i poljoprivrede, a time i ugledu fakulteta i poljoprivredne struke.
Zbornik radova je izdanje posvećeno obilježavanju nekog događaja od interesa za Fakultet (godišnjice osnivanja, kontinuitet rada, izvješća sa znanstvenih i stručnih skupova, poslijediplomski studij itd.).
Časopis je periodična znanstveno-stručna publikacija u izdanju Fakulteta koja se pojavljuje redovito u određenim vremenskim razmacima, u posebnim brojevima, različitog sadržaja, ali pod istim naslovom.

Članak 7.

Svaka publikacija koja se pojavljuje u izdanju Fakulteta mora biti recenzirana i jezično ispravljena (lektorirana). Interna izdanja Fakulteta moraju imati jednu (1) recenziju, a recenzent može biti iz redova djelatnika Fakulteta.
Autori udžbenika moraju biti osobe izabrane u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna ili suradnička zvanja.
Udžbenici moraju imati najmanje dvije (2) recenzije, a najmanje jedan recenzent mora biti uposlen izvan Fakulteta.
Znanstvene i stručne članke koji se objavljuju u časopisu Fakulteta recenziraju dva (2) recenzenta koje određuje Uređivački odbor časopisa. Recenzije su tajne.
Recenzenti moraju biti istaknuti znanstvenici ili znanstveno – nastavni djelatnici iz odgovarajućeg područja, polja odnosno grane te u pravilu u višem zvanju od autora.

Članak 8.

Ime i žig Fakulteta ne mogu nositi izdanja koja ne udovoljavaju odredbama članka 7., niti se Fakultet može navoditi kao izdavač.

III. POSTUPAK IZDAVANJA UDŽBENIKA

Članak 9.

Postupak izdavanja udžbenika autori pokreću podnošenjem Zahtjeva za izdavanje udžbenika Odboru za izdavačku djelatnost, kojem istovremeno prilažu meko uvezan primjerak napisanog udžbenika te potpisanu suglasnost svih koautora.
Izgled i sadržaj zahtjeva za pokretanje postupka izdavanja udžbenika i suglasnosti koautora propisani su ovim Pravilnikom.

Članak 10.

Odbor provodi postupak izdavanja udžbenika slijedećim redom:

 1. Odbor, nakon što je zaprimio zahtjev, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje recenzenata
 2. Nakon što Fakultetsko vijeće imenuje recenzente, Odbor im se obraća sa zamolbom da obave recenziju. Recenzenti ispunjeni Recenzentski obrazac dostavljaju Odboru.
  Izgled i sadržaj Recenzentskog obrasca propisani su ovim Pravilnikom.
 3. Nakon obavljenih recenzija i eventualnih ispravaka autora, djelo se dostavlja lektoru.
 4. Recenzirani i lektorirani rukopis Odbor predlaže Fakultetskom vijeću na usvajanje s prijedlogom za izdavanje. Ukoliko je udžbenik kategoriziran kao sveučilišni, Fakultet rukopis upućuje Odboru za izdavačku djelatnost Sveučilišta, na čiji prijedlog konačnu odluku donosi Senat Sveučilišta.
  Prijedlog sveučilišnog izdanja obavezno sadrži:
  a) Odluku Fakultetskog vijeća kojom se daje suglasnost na izdavanje odnosno dotiskivanje;
  b) najmanje dvije pozitivne recenzije za novo, odnosno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, za čije je izdavanje Senat Sveučilišta već dao suglasnost;
  c) izjavu lektora da je jezično ispravio djelo;
  d) izjavu autora ili odgovornog urednika da je djelo korigirano s naputcima recenzenata i lektora;
  e) jedan primjerak lektoriranog i tehnički korektno pripremljenog teksta.
  Izgled i sadržaj Izjave lektora te Izjave autora ili odgovornog urednika propisani su ovim Pravilnikom.
 5. Senat Sveučilišta razmatra prijedlog svog Povjerenstva za izdavačku djelatnost i donosi Odluku o izdavanju nekog pojavnog oblika sveučilišnog udžbenika, koja sadrži suglasnost za izdavanje i odobrenje za upotrebu znaka Sveučilišta. Odluka Senata istovremeno se dostavlja i autoru udžbenika i Fakultetu.
 6. Na svim izdanjima Fakulteta, čije je izdavanje i dotiskivanje odobrio Senat Sveučilišta, obavezno se tiska znak Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te broj i datum odluke Senata, kojom se daje suglasnost za izdavanje, odnosno dotiskivanje. Na za to određena mjesta u knjizi upisuju se bibliografski podaci i ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni knjižni broj) kojeg autori dobivaju u Fakultetskoj knjižnici na temelju pisane zamolbe, pri čemu se istovremeno obvezuju da će nakon što udžbenik bude otiskan predati obvezni broj primjeraka kako je to propisano ovim pravilnikom.
  Izgled i sadržaj Zamolbe za izdavanje ISBN propisani su ovim Pravilnikom.
  Konačna verzija rukopisa dostavlja se Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku na CIP obradu (katalogizacija u publikaciji).
 7. Obvezni primjerci svih izdanja koje je odobrio Senat Sveučilišta dostavljaju se:
  a) Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu (9 zakonski obveznih primjeraka),
  b) Odboru za izdavačku djelatnost Fakulteta (1 primjerak za arhivu),
  c) Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (1 primjerak za arhivu),
  d) Knjižnici fakulteta (ukupno 8 primjeraka za izdavanje studentima – 6 za knjižnicu u Osijeku i 2 za knjižnicu u Vinkovcima) i
  e) Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku (1 primjerak za zavičajnu zbirku).
 8. Za odobrena i za tisak priređena izdanja Odbor podnosi Zahtjev za financijsku potporu nadležnim Ministarstvima Republike Hrvatske, sa svim traženim prilozima.

IV. VREDNOVANJE I FINANCIRANJE I EVIDENTIRANJE TROŠKOVA I PRIHODA IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Članak 11.

Osnovno uporište kategoriziranja, a time i vrednovanja budućeg izdanja je stav recenzenta, prijedlog sveučilišnog Povjerenstva za izdavačku djelatnost i odluka Senata Sveučilišta o izdavanju jednog od pojavnih oblika sveučilišnih udžbenika.

Članak 12.

Troškove izdavanja udžbenika mogu snositi:

a) autori udžbenika
b) Fakultet

U slučaju da autori sami financiraju udžbenik iz vlastitih izvora, tada sve troškove (troškovi tiska, recenzija, lekture, tehničke pripreme teksta) snose sami autori. Odbor je jedino dužan osigurati provedbu postupka za ishođenje sveučilišnog žiga. Autori su u spomenutoj varijanti dužni Odboru isporučiti 5% od ukupne naklade udžbenika i podmiriti obveznu distribuciju udžbenika navedenu u članku 9. Pravilnika.

Članak 13.

U slučaju da financiranje troškova izdavanja udžbenika preuzima Fakultet, tada Odbor sastavlja troškovnik u cilju utvrđivanja cijene koštanja udžbenika. U cijenu koštanja udžbenika ulaze troškovi tiska, troškovi autorskih honorara autorima, recenzentima i lektoru, troškovi uređivanja i pripreme za tisak i ostali troškovi. Pri tome se uzima najpovoljnija ponuda tiskarskog poduzeća.

Članak 14.

U slučaju da Fakultet preuzima troškove izdavanja udžbenika, tada te troškove pokrivaju sljedeći izvori:

a) Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske iz namjenski dostavljenih sredstava
b) Donatori
c) Prihodi od prodaje udžbenika
d) Ostali izvori financiranja

U protivnom Fakultet ne može snositi troškove izdavanja udžbenika.

Članak 15.

Shodno članku 17. i 18. ovog Pravilnika Fakultet preuzima u cijelosti nakladu udžbenika i organizira prodaju udžbenika interno i eksterno.
Fakultet ne smije sklopiti ugovor s autorima o preuzimanju naklade i sudjelovanja u troškovima tiska ukoliko nema osigurana financijska sredstva u smislu članka 18.

Prodajnu cijenu udžbenika određuje Odbor. Prihodi od prodaje udžbenika dijele se na:

a) unaprjeđenje izdavačke djelatnosti Fakulteta (10%)
b) pokrivanje materijalnih troškova i naknada zajedničkih službi Fakulteta (7%)
c) ostatak pripada Odboru za pokrivanje troškova internih izdanja i ostalih troškova vezanih za izdavaštvo.

AUTORSKI HONORARI I UGOVORI O DJELU

Članak 16.

Autorski honorari i ugovori o djelu vezani za izdavačku djelatnost utvrđuju se na temelju postotka od bruto prosječne mjesečne plaće po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca na dan sklapanja ugovora.

1. Autorski honorari

Autorski honorar po autorskom arku (1 arak =16 stranica) Postotak od prosječne bruto plaće u gospodarstvu RH u zadnja 3 mjeseca
1. za sveučilišne udžbenike (tiskane knjige) 50
2. za sveučilišna skripta 40
3. za interna skripta i ostala interna izdanja za potrebe nastave 30
4a. za recenziju sveučilišnog udžbenika i skripte 20
4b. za recenziju interne skripte i ostalih internih izdanja 7
5. za lekturu 7
6. za prijevod na strani jezik 20
7. za prijevod na hrvatski jezik 12
8. tehnički urednik 6
9. glavni i odgovorni urednik 6

2. Ugovori o djelu

Vrsta djela Postotak od prosječne bruto plaće u gospodarstvu RH u zadnja 3 mjeseca
1. Prijepis jedne stranice teksta na hrvatskom jeziku (2000 znakova) 0,28
2. Prijepis jedne stranice teksta na stranom jeziku (2000 znakova) 0,38
3. izrada ilustracija (kompjutorska rješenja za slike, grafikone, crteže) - po jednoj ilustraciji 2-5

Isplate autorskih honorara i iznosa po ugovoru uslijedit će iz namjenskih sredstava doznačenih od strane nadležnog Ministarstva, donacija, sponzorstva i od prodaje udžbenika.

Članak 17.

Fakultet može s autorima sklopiti ugovor o preuzimanju prodaje udžbenika u čijem financiranju nije sudjelovao. U tome se slučaju ugovorom utvrđuje dinamika i način isplate dijela prihoda koji pripada autorima.

Članak 18.

U slučaju da Fakultet snosi sve troškove izdavanja i preuzima prodaju udžbenika, tada od sveukupne naklade autorima pripada 20 primjeraka udžbenika i autorski honorar. Fakultet distribuira bez naknade obvezne primjerke navedene u članku 9. Pravilnika, a ostali su primjerci namijenjeni prodaji.
 

V. POSTUPAK ZAJEDNIČKOG IZDAVAŠTVA VIŠE FAKULTETA I SVEUČILIŠTA

Članak 19.

Zbog racionalizacije troškova i postizanja veće kvalitete izdanja srodni fakulteti mogu izdati zajednički udžbenik dvaju ili više hrvatskih sveučilišta.

Članak 20.

U slučajevima iz prethodnog članka nužno je ponoviti postupak pribavljanja suglasnosti odnosnog sveučilišta onoliko puta koliko se fakulteta – suizavača javlja. Postupak pribavljanja suglasnosti drugih sveučilišta provodi fakultet – suizdavač.

Članak 21.

Fakulteti-suizdavači sveučilišnih udžbenika sudjeluju u pokriću troškova tiskanja djela u pitanju otkupa stanovitog broja primjeraka unaprijed, čime aktivno sudjeluju u financiranju tiskanja zajedničke knjige. Otkupljene količine iznose najmanje 10% od ukupne naklade.

Članak 22.

Prihod ostvaren otkupom unaprijed evidentira se u računovodstvu fakulteta prvog izdavača kao jedna komponenata prihodne strane izdanja u pripremi.
 

VI. DOKUMENTI

Članak 23.

Dokumenti čiji se izgled, sadržaj i uporaba propisuju ovim Pravilnikom su:
(1) Zahtjev za izdavanje udžbenika (Obr_ID_1),
(2) Suglasnost koautora (Obr _ ID _2),
(3) Recenzentski obrazac (Obr _ID_3),
(4) Izjava lektora (Obr _ID_4),
(5) Izjava svih autora ili glavnog urednika da je djelo korigirano prema naputcima recenzenata i lektora (Obr _ID_5),
(6) Zamolba za izdavanje ISBN (Obr _ID_6),
Obrasci navedenih dokumenata nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio, a u elektronskoj formi nalaze se na službenim stranicama Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku.
Nazivi elektronskog oblika obrazaca navedeni su u zagradama stavka 1 ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Za udžbenike i ostale vrste autorskih djela autor snosi svu odgovornost znanstvenog djelatnika glede korištenja drugih djela i njihova citiranja u moralnom smislu Zakona o autorskim pravima.

Članak 25.

Autor ustupa svoj rad Fakultetu za izdavanje, ali zadržava sve pravo na svoje djelo, napose pravo da upotrijebi pojedine dijelove rada u svojem drugom autorskom radu.

Članak 26.

Kad nastane potreba za izdavanjem drugog izdanja udžbenika zbog zastarjelosti, nedovoljne zalihe udžbenika (manje od 5% od ukupne naklade) ili drugih razloga, autor može podnijeti prijedlog Odboru za novo izdanje. Konačnu odluku donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora.
Autor ne smije ustupiti autorsko djelo drugom izdavaču u obliku koji bi otežao redovnu prodaju postojećeg izdanja.
U slučaju ponavljanja naklade bez izmjena i dopuna teksta autoru ne pripada honorar, nego iznos u visini od 50% razlike između cijene koštanja i prodajne cijene, a koji se utvrđuje ugovorom.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti od 15. lipnja 1998. godine.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja na Fakultetskom vijeću, a primjenjuje se od dana stupanja na snagu.
Za tumačenje odredbi Pravilnika nadležno je Fakultetsko vijeće.



U Osijeku, 2012. godine

Dekan:

prof.dr.sc. Vlado Guberac




Download

  




Povratak  Povratak       Na vrh
Copyright © 2006 - 2013 www.pfos.hr